Aan deze site wordt nog gewerkt, maar kijk gerust rond! Mail voor offertes of bestellingen naar info@meipos.nl of bel 0513-210111

Algemene Voorwaarden MEIPOS B2B

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt MEIPOS V.O.F. verder aangeduid als MEIPOS en haar contractpartner als koper.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door MEIPOS gedaan en op alle overeenkomsten met MEIPOS, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van diensten gedaan door MEIPOS.
 3. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide partijen, in gezamenlijke overeenstemming, uitdrukkelijk, schriftelijk (brief/e-mail) hiervan is afgeweken.
 4. Een enkele verwijzing door de wederpartij naar inkoop- of andere voorwaarden wordt door MEIPOS niet aanvaard.
 5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 6. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van MEIPOS tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MEIPOS B.V. (MEIPOS LED verlichting)

Bezoekadres: De Ynfeart 7-208, 8447GM te Heerenveen

Postadres: Francijntje de Boersingel 11, 8442KH te Heerenveen

Telefoon: 0513 – 210 111

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Fax: 087-7847873

E-mailadres: info@meipos.nl

KvK-nummer: 71523324

BTW-identificatienummer: NL8587.48.484.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van MEIPOS zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. MEIPOS behoudt zich uitdrukkelijke het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door MEIPOS op haalbaarheid is beoordeeld. MEIPOS heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MEIPOS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal MEIPOS dit schriftelijk (brief/e-mail) aan koper bekend maken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden MEIPOS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk (brief/e-mail) zijn bevestigd.
 5. MEIPOS kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in euro’s, exclusief 21% BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk (brief/e-mail) overeengekomen.
 2. De producten en diensten van MEIPOS worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij MEIPOS.
 3. Indien de overeengekomen uiterste datum van levering wordt overschreden zullen prijsverhogingen die plaatsvinden na deze datum niet worden doorberekend tenzij de vertraagde levering gelegen is in omstandigheden buiten de schuld van MEIPOS.
 4. Betaling dient, tenzij schriftelijk (brief/e-mail) anders overeengekomen, bij vooruitbetaling te geschieden. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MEIPOS.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MEIPOS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. MEIPOS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MEIPOS te verrichten prestaties, een en ander op een door MEIPOS aan te geven wijze. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door MEIPOS bent u een bedrag van € 15,00 (vijftien euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien MEIPOS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van MEIPOS om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 5 Verzending/aflevering

 1. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen geheel voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 2. De leveringstermijn van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 (dertig) werkdagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand gekomen is.
 3. De door MEIPOS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door MEIPOS wordt overschreden, zal MEIPOS de koper hiervan schriftelijk (brief/e-mail) in kennis stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval bevoegd om de overeenkomst met MEIPOS te ontbinden, door dit schriftelijk (brief/e-mail) aan MEIPOS te melden.
 4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) werkdagen nadat MEIPOS het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.
 5. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. MEIPOS behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald MEIPOS de wijze van verzending. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 6. MEIPOS is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal MEIPOS de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.
 7. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan, is de oorspronkelijke koper te allen tijde gehouden om de gemaakte (extra) kosten aan MEIPOS te vergoeden. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens MEIPOS.

Artikel 6 Kwaliteit en retourzending

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MEIPOS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief/e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MEIPOS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Verzendkosten voor retournering en eventuele kosten voor verzending van nieuwe producten komen volledig voor rekening van de koper. Verzending zal geschieden na vooruitbetaling kosten.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 30 (dertig) dagen na aflevering aan MEIPOS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 4. Indien producten zijn gekocht bij MEIPOS waarvoor geen verzendkosten zijn gerekend bij aankoop en deze producten worden geretourneerd, is MEIPOS gemachtigd hiervoor de eerder gemaakte verzendkosten alsnog af te houden van de factuurwaarde. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen met info@meipos.nl. Retourgestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk (brief/e-mail) akkoord worden niet behandeld.

Artikel 7 Omruilgarantie

 1. Nadat de koper het door hem/haar bestelde product(en) heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen 30 (dertig) dagen na de ontvangst van dit product, dit product te retourneren met het verzoek voor een vervangend product. De koper geeft voor de retourzending schriftelijk (brief/e-mail) een reden op.
 2. Indien de koper het product ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te retourneren, dient de koper dit schriftelijk (brief/e-mail) aan MEIPOS te melden. De koper dient het product – na overleg met MEIPOS – te sturen naar een door MEIPOS vastgesteld retouradres. De kosten van de retourzending en het risico voor het verzenden dient de koper te dragen. Indien MEIPOS het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, zal het nieuwe gewenste product aan de koper worden verzonden, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zijn. MEIPOS zal de koper per e-mail een nieuwe factuur zenden. Verzending zal geschieden na vooruitbetaling van de factuur.
 3. MEIPOS behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van MEIPOS of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MEIPOS schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal MEIPOS de koper hiervan schriftelijk (brief/e-mail) in kennis stellen. MEIPOS heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op de koper te verhalen.

Artikel 8 Garantie

 1. MEIPOS staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op de geleverde zaken wordt 12 (twaalf) maanden garantie verleend, tenzij anders schriftelijk (brief/e-mail) anders is overeengekomen. Uitzondering hierop zijn de LED TL buizen, hierop wordt 24 (vierentwintig) maanden garantie maanden verleend.
 3. Op een uitgevoerde reparatie wordt 3 (drie) maanden garantie verleend.
 4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan MEIPOS verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van MEIPOS zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende producten af te zenden op het door MEIPOS op te geven adres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
  • de koper de zaken heeft verwaarloosd,
  • de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens MEIPOS zijn verricht,
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen,
  • het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden,
  • het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires,
  • indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 6. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met MEIPOS gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van MEIPOS totdat al het aan haar terzake van de levering van deze producten verschuldigde volledig is betaald.
 2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over. Koper is niet gerechtigd producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om de producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat MEIPOS haar eigendomsrecht kan effectueren.

Artikel 10 Reclame

 1. Reclames in het algemeen en t.a.v. gedeclareerde bedragen, aantallen of hoedanigheden van producten dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen 8 (acht) dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk (brief/e-mail) en met een behoorlijke omschrijving van de reclame aan MEIPOS kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt MEIPOS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames op andere wijze, of aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn van geen waarde en kunnen geen effect sorteren.
 3. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door MEIPOS gegrond wordt bevonden, heeft MEIPOS het recht te harer keuze:
  • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen,
  • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan MEIPOS worden afgegeven,
  • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. De koper dient in voorkomend geval MEIPOS onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. MEIPOS aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk (brief/e-mail) instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MEIPOS op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin MEIPOS deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 11 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Elke aansprakelijkheid van MEIPOS tengevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan MEIPOS is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten. Behoudens het in artikel 11 en in lid 1 van dit artikel gestelde is MEIPOS jegens koper en/of derden nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of van welken aard ook.
 2. Koper zal MEIPOS vrijwaren tegen eventuele claims van derden waarvoor MEIPOS ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
 3. Onverminderd het vorenstaande is MEIPOS in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  • wegens niet- of niet tijdige levering,
  • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.,
  • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11,
  • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.

Artikel 12 Overmacht

 1. MEIPOS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MEIPOS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. MEIPOS heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. MEIPOS is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MEIPOS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. MEIPOS behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. MEIPOS heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 (zes) maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 13 Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens MEIPOS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die MEIPOS te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft MEIPOS het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. MEIPOS is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst MEIPOS schriftelijk (brief/e-mail) in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk (brief/e-mail) dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door MEIPOS verrichte prestaties, en heeft MEIPOS onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 14 Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen MEIPOS en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 15 Strijdigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van MEIPOS worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar MEIPOS haar zetel heeft of door een andere bevoegde rechter.

Artikel 16 Diversen

 1. Indien u aan MEIPOS schriftelijk (brief/e-mail) opgave doet van een adres, is MEIPOS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de MEIPOS schriftelijk (brief/e-mail) opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door MEIPOS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MEIPOS deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. MEIPOS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 4. Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.
 5. MEIPOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verzendtarieven te wijzigen. Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door MEIPOS.
 6. Het is mogelijk dat MEIPOS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MEIPOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.